Linköpings Kammarmusikförening

Stadgar för Linköpings kammarmusikförening, antagna och senast reviderade vid årsmötet den 20 mars 1999.

LINKÖPINGS KAMMARMUSIKFÖRENING.

STADGAR

Föreningens stadgar antogs första gången vid konstituerande sammanträde den 5 maj 1982. Följande stadgar, som antogs av föreningen vid årsmötet den 20 mars 1999, ersätter stadgar antagna den 1 mars 1995.

1§.    Linköpings Kammarmusikförening (LKF) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har sitt säte i Linköping.

2§.    LKF har till ändamål att bedriva konsertverksamhet samt att allmänt främja förståelsen för kammarmusik.

3§.    Medlem av LKF är varje person, som erlagt av föreningen fastställd årsavgift eller avgift för ständigt medlemsskap.

4§.    Under varje programår skall inom föreningens verksamhet ges det antal konserter, som möjliggörs med kommunala och andra bidrag och som ryms inom budgetens ram.

5§.    Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst sju ledamöter. Dessa väljs vid årsmötet. Styrelseledamot skall vara medlem i LKF. Vid årsmötet utses ordförande och kassör. Styrelsen skall inom sig utse firmatecknare. Styrelsen är beslutsmässig, om minst hälften av dess valda ledamöter är närvarande, varav åtminstone en skall vara ordföranden eller kassören. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer.

Det åligger styrelsen att efter varje verksamhetsår avge berättelse över föreningens verksamhet.

6§.    Verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderår. Programår bör omfatta en höstsäsong och den därpå följande vårsäsongen.

7§.    För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant.

8§.    Föreningen håller årsmöte senast den 31 mars varje år. Extra föreningsmöte hålles, då styrelsen finner detta nödvändigt eller om minst 30% av föreningens medlemmar så kräver.

Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst fjorton dagar före mötesdatum. Ärende, som medlem önskar uppfört på dagordningen, skall vara skriftligen anmält till styrelsen senast sju dagar före mötet. 

9§.    Följande skall avhandlas vid ordinarie årsmöte:

         1.      Årsmötets öppnande.
         2.      Val av ordförande för årsmötet.
         3.      Val av mötessekreterare.
         4.      Fråga om mötet är behörigen utlyst.
         5.      Fastställande av dagordning.
         6.      Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
         7.      Styrelsens verksamhetsberättelse.
         8.      Framläggande av resultat- och balansräkning samt revisorernas utlåtande.
         9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
         10.    Val av ordförande för ett år.
         11.    Val av kassör för två år.
         12.    Val av övriga styrelseledamöter för två år (växelvis val av halva styrelsen).
         13.    Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
         14.    Val av valberedning om två personer, varav en utses till sammankallande.
         15.    Information från styrelsen om verksamhet och budget för det kommande verksamhetsåret.
         16.    Fastställande av medlemsavgifter för det kommande Programåret.
         17.    Övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
         18.    Av medlemmar anmälda ärenden.
         19.    Årsmötets avslutande.

10§. För ändring av föreningens stadgar gäller följande:
        - Styrelsen skall i kallelse till årsmöte eller till extra föreningsmöte anmäla stadgeändringsärendet;
        - förslag till nya stadgar med angiven giltighetstidpunkt skall bifogas kallelsen;
        - mötet skall med minst två tredjedels majoritet besluta att antaga det utsända förslaget.

11§. För upplösning av föreningen krävs beslut därom på två möten, varav ett skall vara årsmötet. Vid båda dessa möten skall upplösningsförslaget biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Vid beslut om upplösning skall samtidigt fastställas hur med befintliga tillgångar skall förfaras.

Slut på stadgar.